Kurs dla uczniów klas VIII

120 lekcji 40 min

2x w tygodniu po 80 min

Podręcznik: Right On!

Najważniejsze cechy kursu

 • słuchacze dobierani są do poszczególnych grup wyłącznie na podstawie ich wiedzy i umiejętności sprawdzanych testem kwalifikującym przed rozpoczęciem kursu
 • 2 poziomy zajęć
 • przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego: ćwiczenia na rozumienie tekstów pisanych, rozumienie ze słuchu, znajomość środków językowych oraz próbne egzaminy
 • jako jedyna szkoła w Legnicy na kursie dla klas VIII wykonujemy szerokie powtórzenie słownictwa z zakresu kl IV do VI szkoły podstawowej w formie indywidualnej dla każdego kursanta
 • ćwiczenie formy pisemnej np. e-mail (25% punktów z egzaminu), praca  tylko podczas zajęć i nie jest zadawana do domu.
 • e-dziennik dla kursanta oraz aplikacja na smartfona z szczegółami zajęć
 • e-dziennik z kontem dla rodziców pozwala na bieżąco obserwować postępy słuchacza w nauce
 • podręcznik kursowy zawiera ciekawe teksty odpowiadają zainteresowaniom uczniów, co motywuje ich do nauki, a także ramki z nowym słownictwem, strukturami leksykalno-gramatycznymi i krótkimi objaśnieniami gramatycznymi ułatwiają opanowanie materiału.
 • duży wybór zadań (uwzględniających różne style uczenia się) pozwala na gruntowne przećwiczenie i utrwalenie zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz zintegrowane rozwijanie kluczowych umiejętności językowych.
 • systematyczne powtórki w formie ćwiczeń kontrolnych (Progress Check) i ramki zatytułowane Now I can pozwalają uczniowi samodzielnie oceniać postępy po każdym module.
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach 6-12 osobowych, dwa razy w tygodniu.
 • kursy kończą się egzaminem wewnętrznym a słuchacze otrzymują certyfikaty ukończenia
 • zajęcia prowadzone z użyciem nowoczesnych technik m.in. TABLICY INTERAKTYWNEJ.