Jak dzieci uczą się języka obcego

Dzieci w młodszym wieku szkolnym chętnie się uczą, poznają nowe wiadomości, nabywają wiele nowych umiejętności. Oczekują od nauczyciela ciekawych zajęć i jednocześnie zrozumienia, wsparcia i pomocy. Dziecko na tym etapie uczy się przez zabawę , działanie, przeżywanie.
Nauka w English Central stwarza mu takie sytuacje dydaktyczne, które pozwolą uaktywnić różne sfery i zastosować naturalny w tym okresie dynamizm. Dziecko na naszych zajęciach nie siedzi przez 40 min w ławce. Uczeń bierze aktywny udział w zajęciach. Opisując proces uczenia się języka obcego przez dzieci, często uwzględnia się między innymi (H. Komorowska, Nauczanie języka obcego dzieci w świetle rekomendacji Rady Europy, w „Języki obce w szkole” 1996 nr 4):

 · krótkie okresy koncentracji,(podczas zajęć nasi lektorzy zmieniają ćwiczenia średnio co 3 min)

· brak lęku przed błędami,

· ciekawość, badawczy umysł i gotowość do poszukiwania informacji,

· otwartość na nowe pomysły i opinie,

· chęć imitacji i gotowość do ćwiczenia nowej umiejętności dla samej przyjemności jej trenowania,

· łatwość posługiwania się mimika i gestem,

· potrzebę rywalizacji, (organizujemy częste konkursy i zabawy)

· łatwość do publicznych wystąpień, popisywania się zdobytymi umiejętnościami. ( English Central organizuje lekcje otwarte i przedstawienia teatralne dla rodziców)

· kinestetyczny styl uczenia się, (tablica interaktywna stwarza ku temu świetne możliwości)

· preferencję uczenia się całym ciałem, (piosenki, rymowanki nie są tylko śpiewane ale przedstawiane za pomocą mimiki całego ciała)

· koncentrację na sytuacji „tu i teraz”,

· rozumienie sytuacji poprzedzające rozumienie języka, jaki został w tej sytuacji użyty,

· pierwotność uczenia się receptywnego w stosunku do produkcji językowej,

· szybkie zapamiętywanie połączone z szybkim zapominaniem, (w związku z tym na każdych naszych zajęciach ma miejsce powtórzenie)

· dominację uczenia się mechanicznego nad logicznym,

· brak zahamowań w odniesieniu do mowienia w języku mówionym

Ogólne założenia metodyczne dotyczące nauczania języków obcych na poziomie edukacji początkowej podkreślają, że ( „Życie Szkoły”, 2008 nr 5, Tony Buzan „ The mind Map book” New York, Plume) :

· skuteczne jest podejście holistyczne, w którym wykorzystuje się bajki i opowiadania, piosenki, ruch,rytm tak, aby włączać słuchowe, wzrokowe i kinestetyczne strategie uczenia się, (podręcznik Fairyland , z ktorego korzystamy spełnia te wszystkie warunki)

· w związku z naturalną potrzebą ruchu, ciekawością poznawczą należy wprowadzać techniki
aktywnego uczenia się przez działanie, (najczęściej używana metoda podczas naszych zajęć)
· nauczanie języka musi odbywać się zawsze w nawiązaniu do konkretnej, bliskiej dziecku sytuacji,
umożliwiając jednocześnie zrozumienie,  (tematyka lekcji w podręcznikach Fairyland obejmuje właśnie takie zagadnienia)

· nowe elementy muszą być wprowadzane w sytuacji znaczącej, aby zrozumieć zrozumienie wypowiedzi przez zrozumienie kontekstu sytuacyjnego,

· naukę należy organizować wokół tematów interesujących dzieci, w celu rozwijania i podtrzymywania motywacji,

· ze względu na przewagę pamięci mechanicznej nad logiczną nie jest racjonale wprowadzanie
terminologii gramatycznej (zagadnienia gramatyczne wprowadzamy od trzeciej klasy szkoły podstawowej)


·  ważna jest swobodna, życzliwa atmosfera wyrażona w szczegolności wyważonym sposobem poprawiania błędów i oceniania dzieci, tak, aby podtrzymać spontaniczność, zaangażowanie i motywację , (wystarczyć spojrzeć do szkolej galerii aby przekonać się jak są dzieci zadowolone z naszych zajęć)


PAMIĘTAJMY!!!
U 6–7-latka rozwija się dopiero zdolność do abstrakcyjnego myślenia,
 on dopiero zaczyna poznawać abstrakcyjne cyfry i litery. Stosowanie tych dziwnych wytworów w języku obcym, który sam w sobie jest dla niego czystą abstrakcją – może okazać się stresującym zadaniem nie do wykonania. Zbyt duża ilość informacji i zbyt skomplikowane zadania mogą przeciążyć jego ośrodkowy układ nerwowy, a chaos może zahamować proces nauki w ogóle. Psychologowie ostrzegają, że konsekwencje takiego chaosu mogą być bardzo szerokie i wykroczyć poza szkołę oraz edukację.  Nauka w wieku wczesoszkolnym musi odbywać się poprzez zabawę nie stawiajmy dzieciom za dużych wymagań w tym okresie.